یدالله فوق ایدیهم 

سوریه.

طرح می گوید : ما نمرده ایم که شما مشت زن شده اید.