وقتی آمریکا رو به شیعــه ترجیح دادی...

مصر

طرح حرف : طرف فکر میکرد می فهمه ، بَلَده ، رفت تا تَه چــاه

مصـر ، انقلابی که می تونست جهان اسلام رو پر از برکت کنه.