کربلا شهری ست آسمانی ، حسین (ع) خواست به زمین آمد .

امام حسین

عکس حرف : مانده ام اگه نبود کربلا ، کدام عکس را زمینه دلم میکردم