او که آمد ، "مـن" تبدیل به" مـا " شد...

امام خمینی

عکس حرف : او آمد تا ما ، خودمان باشیم .