شاعری در قطار قم -مشهد 
چای میخوردو زیر لب میگفت
شک ندارم که زندگی یعنی 
طعم سوهان زعفران بانو 


عکس حرف : صحن آزادی ، پایین پای سلطان