قرار ما با امـام بود ؛

ما ایستاده ایم

عکس حرف : این نه یک شعار که عهدی ست با امام عزیزمان