مهربان ، زیبا ، آرام ، مومن ، مجاهد ؛ محمد بروجردی

بروجردی

عکس حرف : فرمانده عروج کن ؛ برگرد ؛ ما دلتنگت شده ایم