هر یک ز ما حریف دو صد لشکر یزید!!
زین رو ز شیعه عده کم آفریده‌اند...
دجّال ها و حرمله ها را مهاجمُ و ...
 ما را "مدافعان حرم" آفریده‌اند‎...

کلنا عباسک یا زینب

طرح حرف : ای شامیان ، ما که نَمُرده ایم شما دست به شمشیر بُرده اید.

کلنا عباسک یا زینب.س.