اسلام از شما به درد آمد

امیر قطر

طرح می گوید : فان حزب الله هم الغالبون