فرمانده که شد ، چشم مان به صبحگاه بود که برایمان صحبت کند 

متوسلیان

طرح می گوید: احمد جان هنوز ما را قابل نمی دانی برگردی ، فرمانده